Informacje dla aptek/punktów aptecznych

04.01.2012
Informacja dla aptek i punktów aptecznych dotycząca podpisania umowy
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że osoby zgłaszające się celem podpisania UMOWY NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ powinny posiadać przy sobie kserokopie do wglądu:
  • w przypadku spółek – wyciągu z KRS
  • przy prowadzeniu działalności gospodarczej – wpisu do właściwej ewidencji działalności gospodarczej (przy spółkach cywilnych – wpis do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników tworzących spółkę).
Ponadto, w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika osoba ta poza dokumentami ww. zobowiązana jest do posiadania pełnomocnictwa.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza apteki i punkty apteczne, które do dnia 31.12.2011 roku złożyły wnioski celem podpisania umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę.

Umowy można podpisywać codziennie w siedzibie Oddziału NFZ ul. Jana Pawła II 9, Kielce, pok. 103, w godz. od 8:00 do 16:00.

Przedmiotowe wnioski, które wpłynęły do Oddziału po 01.01.2012 roku są rozpatrywane w trybie określonym w przepisach (rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1606 oraz w zarządzeniu Nr 94/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na recepty).

Wydział Gospodarki Lekami