Ogłoszenie o naborze pracowników nr 3/2018 – ogłoszenie

15.02.2018

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 3/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko : główny specjalista/ specjalista/ starszy inspektor kontroli/ inspektor kontroli w Wydziale Kontroli  w Sekcji ds. Realizacji Kontroli – 2 osoby

Praca w wymiarze: 2 etaty

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                                                   

Główne obowiązki na stanowisku:

 1. udział w opracowywaniu programu i/lub tematyki kontroli,
 2. udział w opracowywaniu analiz przed kontrolnych ,
 3. udział w realizacji procesu kontroli świadczeniodawców,
 4. udział w sporządzaniu protokołów z przeprowadzonych kontroli,
 5. sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
 6. udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych.

 

Wykształcenie:

     Wyższe – lekarz

Wymagania konieczne:

 1. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz.1938 ze zm.),
 2. znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 3. umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 4. umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 5. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 6. minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe – Główny Specjalista,
 7. minimum 4 letni doświadczenie zawodowe – Starszy Inspektor Kontroli,
 8. minimum 3 letni staż pracy– Inspektor Kontroli, Specjalista,
 9. aktualny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza.

Wymagania pożądane:

 1. dokładność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 3. umiejętność organizowania pracy własnej,
 4. umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy)oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza,
 4. podpisany list motywacyjny,
 5. podpisane CV,
 6. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.),
 7. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki   zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  31 marca 2018 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/3/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu
  do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
  po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole,15.02.2018 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń