Ogłoszenie o naborze pracowników nr 4/2018 – Ogłoszenie

28.02.2018

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 4/2018

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalisty w Wydziale Kontroli – Sekcja ds. Zarządzania Procesem Kontroli – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                           

                                              

 1. Główne obowiązki na danym stanowisku:
 • monitorowanie wykonania przez świadczeniodawcę zaleceń pokontrolnych,
 • rozliczanie wyników finansowych kontroli świadczeniodawców przeprowadzanych przez Wydział Kontroli,
 • składanie wniosków windykacyjnych w sytuacji uchylania się Świadczeniodawcy od poniesienia kosztów zwrotu nienależnie przekazanych środków finansowych ujawnionych w wyniku kontroli,
 • udział w przygotowywaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych,
 • prowadzenie rejestru kar nałożonych na Świadczeniodawców w wyniku kontroli jak i przez inne Wydziały z uwzględnieniem okresów rozliczeniowych umów,
 • przygotowanie dokumentacji celem udostępnienia wyników kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań okresowych do Centrali NFZ z działalności Wydziału Kontroli, wykonywanie bieżących analiz i sprawozdań,
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań,
 • nadzór i przeprowadzanie archiwizacji dokumentów Wydziału Kontroli.

 

 1. Opis wykształcenia:
 • Średnie lub Wyższe – preferowane ekonomiczne

Przy wykształceniu średnim – minimum 5-letni staż pracy

 

 1. Wymagania konieczne:
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
 • znajomość Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1146),
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Narodowym Funduszu Zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1935)
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • umiejętność obsługi komputera ( programów: WORD, EXEL),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 1. Wymagania pożądane:
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 5. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 6. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się
o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,
o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do  15 marca 2018 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/4/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu
  do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
  po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 28.02.2018 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń