Ogłoszenie o naborze pracowników nr 5/2018 – lista kandydatów

28.02.2018

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze pracowników nr WOKS/5/2018
na stanowisko
Referent w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń w OOW NFZ
– 1 osoba

w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

 

 

1

Aneta Siembida

zam. Opole

godz. 09.00

2

Izabela Ryczko-Stępień

zam. Opole

godz. 09.20

3

Anna Konieczna

zam. Opole

godz. 09.40

4

Agnieszka Urbaniak

zam. Opole

godz. 10.00

 

 

Wyżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 23 marca 2018 r. (piątek) na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Głogowskiej 37 ( II piętro – sekretariat), zgodnie z podanym harmonogramem.

 

Prosimy o zgłoszenie się na nabór z dokumentem tożsamości.


Ogłoszenie o naborze pracowników nr 5/2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko: Referent w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń w OOW NFZ – 1 osoba – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                           

                                              

 1. Główne obowiązki na danym stanowisku:

 

 • Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Dyrektora Oddziału i jego zastępców;
 • Prowadzenie Sekretariatu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
 • Koordynowanie terminów i przygotowywanie spotkań Dyrektora Oddziału;
 • Obsługa spotkań organizowanych w siedzibie Oddziału,
 • Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Dyrektora Oddziału
 • Wprowadzanie informacji na temat przyjętej korespondencji do informatycznego SOD i EZD.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału.

 

 1. Opis wykształcenia.

     Średnie lub Wyższe.

      przy wykształceniu średnim – 3 lat stażu pracy

 1. Wymagania konieczne.
 • Biegła, praktyczna obsługa komputera,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

 1. Wymagania pożądane.
 • Dyspozycyjność,
 • Biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel),
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność,
 • Odporność na stres.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopia dyplomu) i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnienie wystawione przez zakład pracy) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 3. podpisany list motywacyjny,
 4. podpisane CV,
 5. podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.),
 6. podpisane oświadczenie dot. art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

 

Art. 112.1.   Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstaw ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1)   podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2)   wykonywać działalności gospodarczej.

 

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 15 marca 2018 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS/5/2018

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu
  do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
  po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole,28.02.2018 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń