W związku z artykułem, jaki ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej w dniu 11 września 2014 r.

24.02.2015

W związku z artykułem, jaki ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej w dniu 11 września 2014 r.
 „Do lekarza specjalisty pacjent stoi tak, jak stał” oraz cd. „W długiej kolejce można tylko zdrowie stracić” Opolski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia i prostuje zawarte w tych publikacjach twierdzenia:

Na wstępie należy podkreślić, iż dziwi fakt, że w dyskusji prowadzonej na łamach NTO zabrakło głosu płatnika publicznego, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zgodnie z postanowieniami prawa prasowego dziennikarze przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych zobowiązani są zachować szczególną staranność i rzetelność. Jednostronne przedstawienie informacji z pominięciem stanowiska OOW NFZ, o którego poznanie autorzy publikacji nawet nie wystąpili, z pewnością nie stanowi realizacji powyższej zasady, wynikającej wprost z obowiązujących przepisów prawa. Zaprezentowane przez autorów podejście do zagadnienia z pewnością nie pozwala czytelnikowi – pacjentowi na uzyskanie szerokiej i pełnej informacji w tym zakresie.
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ na bieżąco monitoruje czas oczekiwania pacjentów do poradni specjalistycznych, podejmując w ramach posiadanych środków finansowych działania zmierzające
do jego skracania. W ciągu ostatnich trzech lat wartość umów na ambulatoryjną opiekę medyczną wzrosła o  około 18%.

Poradnie endokrynologiczne.

Najdłuższy czas oczekiwania do poradni specjalistycznych w województwie opolskim odnotowywany jest w poradniach endokrynologicznych. Już w styczniu tego roku Konsultant Wojewódzkiw dziedzinie Endokrynologii przy współudziale pracowników Oddziału skontrolował wszystkie poradnie endokrynologiczne, celem zbadania problemu.
W województwie opolskim funkcjonuje obecnie 12 poradni endokrynologicznych. W poradniach tych przyjmuje 22 lekarzy. Codzienna dostępność specjalisty jest zapewniona tylko w 5 poradniach. Średni tygodniowy czas pracy statystycznej poradni wynosi niecałe 28 godzin. Średni tygodniowy czas oczekiwania na pierwszą wizytę pacjenta stabilnego (tj. nie wymaga pilnego przyjęcia) wg danych NFZ wynosi 190 dni, a faktyczny (według danych uzyskanych w wyniku kontroli) wynosi 333 dni. Z kolei średni czas oczekiwania na pierwszą wizytę pacjenta zakwalifikowanego jako „pilny” wg danych NFZ wynosi 31 dni, a faktyczny wynosi 6 dni. Powyższe dane potwierdzają przypuszczenia Oddziału, że informacje dotyczące kolejek przekazywane przez świadczeniodawców nie są rzetelne.
Warto podkreślić, że w 4 poradniach pacjenci „pilni” są przyjmowania w dniu zgłoszenia się.
Spośród pacjentów oczekujących w kolejce prawie, co czwarty rezygnuje z wizyty (24%). Prawdopodobnie część z nich jest zarejestrowana równocześnie w kilku miejscach.
W ramach udzielonych porad prawie 40% dotyczy spraw związanych z niedoczynnością tarczycy. Wg. oceny Konsultanta większość pacjentów może być leczona w tych przypadkach przez lekarzy POZ, zwłaszcza, że jest to choroba przewlekła wymagająca stałego pobierania leków.
Opolski Oddział po przeprowadzonych kontrolach w celu zwiększenia dostępności do świadczeńw dziedzinie endokrynologii oraz skrócenia czasu oczekiwania dla pacjentów pierwszorazowych, sfinansował wszystkie nadwykonania powstałe w okresie I-IV 2014r. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na prognozowane nadwykonania jakie wystąpią do końca roku 2014 i o tę wartość zwiększono  kontrakty. Łączna kwota zwiększeń wyniosła: 537 330,00 zł.

Poradnie kardiologiczne

W lutym 2014 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii wraz z pracownikami Oddziału przeprowadził kontrole wszystkich poradni kardiologicznych. Analiza  wyników kontroli pokazała, że przyczynami długich kolejek są w szczególności:

  • nie zgłaszanie się pacjentów na wyznaczoną wizytę. Skala tego zjawiska wynosi w kontrolowanych poradniach od  30 do 59 %. Może ona wynikać  w dużej mierze z zapisywania się pacjentów równocześnie do więcej niż jednej poradni,
  • ponowne kierowanie pacjentów do poradni, którzy nie wymagają leczenia specjalistycznego,
  • brak podstawowych badań diagnostycznych u pacjentów kierowanych do poradni, który prowadzi do konieczności ich zlecenia przez lekarza AOS  i ponownego wpisania pacjenta                    do kolejki po przeprowadzeniu tych badań.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ podejmuje więc działania mające na celu zdiagnozowanie problemu dotyczącego kolejek do specjalistów i w miarę możliwości finansowych podejmuje działania w celu skrócenia czasu oczekiwania do specjalisty poprzez zwiększanie wartości umów oraz egzekwowanie od placówek medycznych rzetelnej sprawozdawczości. Jednocześnie należy przypomnieć, iż Oddział sfinansował w 2013 r. wszystkie nadwykonania w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma za zadanie wpłynąć na poprawę dostępności do poradni specjalistycznych. Dostępność ta, ma być poprawiona dzięki wprowadzeniu narzędzi umożliwiających skuteczny monitoring list oczekujących, poprzez wprowadzenie zasad sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego, przejrzystego oraz zgodnego  z kryteriami medycznymi dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany w ustawie  mają na celu :

  • zapewnienie NFZ informacji pozwalających na monitorowanie poprawności prowadzenia list oczekujących,
  • wyeliminowanie przypadków wpisywania się pacjentów na więcej niż jedną listę  oczekujących na to samo świadczenie,
  • uregulowanie sytuacji osoby, która oczekiwała u świadczeniodawcy , którego umowa z NFZ wygasła lub została rozwiązana,
  • zapewnienie pacjentom informacji o pierwszym wolnym terminie przyjęcia,
  • niezgłoszenie się na wyznaczony termin skutkuje skreśleniem pacjenta z listy oczekujących,
  • na listach oczekujących nie będzie umieszczać się pacjentów kontynuujących leczenie.

Innym ważnym problemem  wymagającym współdziałania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów województwa opolskiego  jest niewystarczająca ilość specjalistów. Przedstawiciele Opolskiego Oddziału wielokrotnie sygnalizowali różnym instytucjom mającym wpływ na ilość specjalistów w województwie,  problem braku wykwalifikowanego personelu medycznego.

Poradnia ginekologiczna w SP ZOZ w Kędzierzynie –Koźlu

Odrębnym tematem zasygnalizowanym w ww. artykule NTO, jest problem poradni ginekologicznej w SP ZOZ w Kędzierzynie –Koźlu, który wymaga również wyjaśnienia, gdyż prezentowane stanowisko przez Pana Marka Staszewskiego Dyrektora ZOZ jest jednostronne i wynika wyłącznie z ekonomicznego spojrzenia na funkcjonowanie kierowanego przez niego szpitala. Zadaniem Oddziału jako płatnika publicznego jest natomiast spojrzenie na problem z szerszej perspektywy, tj. z punktu widzenia całego Powiatu jako obszaru kontraktowania, a przede wszystkim należytego zabezpieczenia dostępu pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Zamknięcie przedmiotowej poradni ginekologicznej powoduje zmniejszenie dostępności do świadczeń  w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim. Zebrane przez Oddział za okres od stycznia do lipca 2014 r. dane pokazują, iż na obszarze powiatu  nadwykonania w poradniach ginekologicznych nadwykonania za ten okres wynoszą 139 039,95 zł, zaś w całym województwie opolskim jest to wartość 1 133 203,80 zł. Środki z rozwiązanej umowy z SP ZOZ Kędzierzyn Koźle w zakresie poradni ginekologicznej w całości pozwoliłyby na zapłatę nadwykonań w innych poradniach Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego.
W związku z tym Oddział nie mógł wyrazić zgody na zaproponowane przez dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie Koźlu zmiany. Jedynym racjonalnym i korzystnym rozwiązaniem dla dobra pacjentek jest przeznaczenie środków z zamkniętej poradni ginekologicznej na finansowanie świadczeń w poradniach ginekologicznych działających na terenie tego powiatu.
Wniosek  Pana dyrektora dotyczący przeniesienia środków z poradni ginekologicznej do poradni endokrynologicznej jest bezzasadny, ponieważ kontrakt na tę poradnię w miesiącu czerwcu 2014 roku wzrósł  o 81 930,00 zł co stanowi wzrost o około 25% dotychczasowego kontraktu. Kwota ta wynika z nadwykonania powstałego w okresie I-IV 2014 r. oraz prognozowanego nadwykonania jakie wystąpi do końca roku 2014.

 

Rzecznik Prasowy
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ