ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃW RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

01.02.2018

KOD POSTĘPOWANIA:   1700-18-000075/0113-V3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
o zawarcie umów O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

W RODZAJU podstawowa opieka zdrowotna

na OKRES: POCZĄWSZY OD 01.03.2018 r NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 t. j. ze zm.)

OPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
informuje o rozpoczęciu naboru i zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej)

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodne z obowiązującym WSZ)

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w następujących przedmiotach umów:

 1. 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie,
 2. 85141100-0 – Usługi świadczone przez położną,
 3. 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki,
 4. 85120000-6 – Usługi medyczne i podobne.

(kod i nazwa przedmiotu zamówienia zgodny z obowiązującym WSZ): w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w następujących przedmiotach umów:

 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ w tym:

– świadczenia lekarza POZ – PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI
I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO;

       2.   TRANSPORT SANITARNY W POZ;

       3.   ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ;

       4.   ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ w tym: ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD

             KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ;

           – ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI

              MACICY;

 1. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ.

na obszarze województwa: OPOLSKIEGO

 

 

Obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określają:     

 1. Zarządzeniu Nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. Zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  „Za Życiem” (ze zm.)

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 122/2017/DSOZ Prezesa NFZ
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzeniu Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczeń koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za Życiem” (ze zm.)
oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 86 t. j. ze zm. z 2017 r. poz. 1300).

1.      W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów posiadających uprawnienie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, którzy w dniu złożenia wniosku nie są związani z Opolskim OW NFZ umową o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub, gdy dane zgłoszone
do realizacji aktualnej umowy będą podlegały zmianom w nowym okresie umowy:

formularz wniosku powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 1. W przypadku świadczeniodawców lub innych podmiotów realizujących w dniu złożenia wniosku zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
  i w związku z tym Opolski OW NFZ posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w § 34 zarządzenia Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, o których mowa w § 36 ust. 1 pkt. 2-3
  i 5 w/w zarządzenia:

 formularz wniosku może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej, według wzoru określonego załącznikiem nr 16 do w/w zarządzenia.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie Opolskiego OW NFZ, adres:
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole, od dnia 31.01.2018 r. w godzinach 08.00 – 16.00
lub na stronie internetowej www.nfz-opole.pl. od dnia 31.01.2018 r.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskujący może złożyć w Opolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. W przypadku, gdy Wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania Oddziału, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

 

 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej