Dla świadczeniodawców

21.05.2014

W związku z sygnalizowanymi trudnościami w uzyskaniu świadczeń stomatologicznych dla osób seropozytywnych, w szczególności podopiecznych placówek opiekuńczych, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przestrzegania prawa świadczeniobiorcy do wyboru lekarza dentysty spośród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gwarantowanego przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 31 pkt. 1).

Z konstytucyjnego prawa do prywatności każdego człowieka wynika, że, co do zasady, nie ma obowiązku informowania innych osób o swojej chorobie/ zakażeniu. Dotyczy to również wizyt u lekarza , czy lekarza dentysty. Osoby wykonujące zawody medyczne są zobowiązane stosować metody ochrony podczas kontaktów z pacjentami, gwarantujące bezpieczeństwo wszystkim pacjentom, jak i im samym. Świadczeniodawcy w ramach zawartych umów mają obowiązek udzielania świadczeń wszystkim zgłaszającym się pacjentom, zgodnie z zakresem umowy, a w przypadku braku takiej możliwości – wpisania na listę osób oczekujących. Odmowa udzielenia świadczenia wymaga pisemnego uzasadnienia. Prowadzenie działań polegających na „doborze” lub „selekcji” pacjentów jest niedopuszczalne z punktu obowiązującego prawa i, w każdym przypadku, traktowane przez Oddział jako nieuzasadniona odmowa świadczenia zagrożona sankcją finansową.

Mirosław Jeleniewski
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Warszawa, 03 stycznia 2014 roku