Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący renegocjacji umów za 2013 rok

21.05.2014

W ślad za komunikatem z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązku rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie rozliczeniowym i złożenia dokumentów rozliczeniowych za świadczenia zrealizowane w ostatnim okresie sprawozdawczym treść Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, iż poczynając od dnia 13 stycznia 2014 roku Oddział Funduszu przystąpi do procesu rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych przez świadczeniodawców w 2013 roku. Proces dotyczył będzie:

 1. zwiększenia kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresach nielimitowanych w umowach zawartych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, profilaktyczne programy zdrowotne,
 2. przesunięcia środków finansowych między zakresami w ramach umowy świadczeniodawcy, bez zwiększenia kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy (nie dotyczy przesunięcia środków pomiędzy świadczeniami i lekami w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – chemioterapia, terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe)),
 3. przesunięcia środków finansowych między umowami świadczeniodawcy, które zawarte są w tym samym rodzaju świadczeń, bez zwiększenia kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy. W przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne przesunięcia dotyczyć będą umów:

  • oddziały szpitalne, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa,
  • terapeutyczne programy zdrowotne oraz programy zdrowotne (lekowe)).

Począwszy od dnia 13 stycznia 2014 roku Oddział Funduszu planuje przedstawić świadczeniodawcom propozycje rozliczenia umów, które stanowić będą podstawę do późniejszego podpisania aneksu do umowy na zasadach wskazanych powyżej. Protokoły dotyczyć będą umów do których świadczeniodawcy złożą wniosek o renegocjacje. Wskazana data wynika z konieczności dotrzymania terminu wskazanego w §27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Świadczeniodawcy, którzy zainteresowani są sfinansowaniem przez Oddział Funduszu świadczeń ponadlimitowych poprzez przesunięcie środków finansowych między zakresami w ramach umowy świadczeniodawcy, proszeni są o składanie wniosku o renegocjacje umowy za 2013 rok według wzoru wskazanego w załączeniu  wzór wniosku.

Procesowi rozliczenia świadczeń ponadlimitowych wykonanych przez świadczeniodawców w 2013 roku podlegać będą świadczenia opieki zdrowotnej sprawozdane przez świadczeniodawcę w raportach statystycznych, które w portalu SZOI nie są oznaczone problemami o wadze „błąd”. Oddział Funduszu wyklucza z rozliczenia świadczenia opieki zdrowotnej które nie zostały sprawozdane przez świadczeniodawcę w raportach statystycznych oraz świadczenia, które w portalu SZOI oznaczone są problemami o wadze „błąd”. W związku z powyższym Oddział Funduszu prosi Państwa o przekazanie raportem statystycznym wszystkich świadczeń wykonanych w 2013 roku oraz wyeliminowanie błędów w sprawozdawczości za 2013 roku w terminie do dnia 13 stycznia 2014 roku. Ponadto Oddział Funduszu zwraca się z uprzejmą prośbą o:

 • uzupełnienie lub usunięcie nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych, które nie przeszły pozytywnie sprawdzenia pod względem merytorycznym (np. rachunki które w portalu SZOI posiadają status „sprawdzony – oczekuje na korektę”),
 • dokonanie żądania dla świadczeń rozliczonych (ujętych w szablonach), które zostały skorygowane (usunięte) przez świadczeniodawcę a korekty przekazane przez świadczeniodawcę tylko raportem statystycznym,
 • wystawienie na podstawie szablonów udostępnionych w Portalu SZOI i niezwłoczne dostarczenie do oddziału Funduszu wszystkich dokumentów rozliczeniowych za świadczenia wykonane w 2013 roku.

Jednocześnie Oddział Funduszu prosi świadczeniodawców o niezwłoczny zwrot podpisanych aneksów do umów, które przekazane zostały Państwu za pomocą Portalu SZOI (aneksy dotyczące np. przesunięcia środków finansowych za IV kwartał 2013 roku).

Kolejny komunikat w sprawie rozliczenia świadczeń ponadlimitowych za 2013 rok przekazany zostanie Państwu w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Kontakt:

 1. rozliczenie umów: tel. (22) 582-81-44 lub -25, fax. (22) 582-81-41,
  e-mail: smu@nfz-warszawa.pl
 2. renegocjacje umów: tel. (22) 582-83-24 lub -25, fax. (22) 582-83-27,
  e-mail: finanse@nfz-warszawa.pl

Adam Twarowski
Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 08 stycznia 2014 roku