Komunikat – aneksowanie umów ZPO na 2014 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – instrukcja dla świadczeniodawców

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców, którzy podpisali aneks do umowy dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania umowy do 31 grudnia 2014 r., o konieczności przygotowania za pośrednictwem portalu SZOI wniosku o zmianę zestawu produktów handlowych do umowy na rok 2014.


W celu sprawnego przygotowania wniosku proponujemy wykonanie następujących czynności:

 1. Wczytanie do systemu SZOI nowej listy produktów handlowych utworzonej wg zasad określonych w:

  • Rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U, 17 grudnia 2013 r., poz. 1565
  • Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne Zobacz
 2. Skopiowanie w SZOI Zestawu produktów handlowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, odpowiednio dla danego zakresu świadczeń (podczas kopiowania należy nadać nową nazwę dla Zestawu oraz wpisać rok 2014 , w skopiowanym Zestawie zaznaczone już będą wszystkie produkty handlowe aktywne w grudniu 2013 roku ).
 3. Dodanie do skopiowanego Zestawu ze „starymi” kodami wszystkich produktów handlowych z wczytanej uprzednio (pkt 1) listy produktów handlowych; odpowiednio dla każdego zakresu świadczeń.
 4. Tak przygotowany Zestaw należy zatwierdzić!
 5. Wykonanie w SZOI wniosku o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO (menu: umowy > lista umów > kolumna: Operacje > wnioski, odpowiednio dla każdej pozycji umowy.
 6. Należy, zaznaczając wszystkie miejsca udzielania świadczeń dodać zatwierdzony Zestaw (pkt 4).

 


Aby utworzyć nowy zestaw produktów handlowych należy wykonać następujące czynności:

 1. W każdym kodzie (dotyczy kodów „nowych” i „starych”) musi być 1 (jeden) produkt handlowy w cenie limitu określonego w rozporządzeniach MZ. Przepis ten nie dotyczy produktów na zamówienie.
 2. Lista produktów handlowych musi być utworzona w programie Excel w ściśle określonym formacie (wzór formatu w załączeniu). Po jej utworzeniu należy zapisać ją w formacie CSV (rozdzielony przecinkami). Listę produktów handlowych zapisaną w tym formacie można zaimportować do SZOI.
 3. Id produktu handlowego (id-prod-handl) oraz nazwa handlowa (nazwa-handlowa) muszą być różne od dotychczas znajdującej się w SZOI.
 4. Świadczeniodawca, który wykazał w zestawie produktów handlowych wyroby na zamówienie, zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazać również pozycję na naprawy (kod z literą „N” na końcu) w każdym kodzie.

MOW NFZ przypomina tym Świadczeniodawcom, którzy do tej pory nie przesłali jeszcze wniosku o konto bankowe w wersji elektronicznej i papierowej do przyszłej umowy o bezwzględnej konieczności wykonania takiego wniosku.

Brak wniosku o konto bankowe uniemożliwi przesłanie umowy na rok 2014 oraz możliwość rozliczeń umowy zarówno w miesiącu styczniu jak i w kolejnych miesiącach.


Ostateczny termin wykonania oraz przesłania
wniosku o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO
(wyłącznie w wersji elektronicznej)
upływa w dniu 17 stycznia 2014 roku

Warszawa, 09 stycznia 2014 roku