Przetarg nieograniczony – 2/30/WI/2016

07.04.2016

Dostawa dodatkowych elementów do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją, konfiguracją i implementacją środowiska oraz przebudowa sieci LAN na potrzeby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 04.05.2016r.

Zaˆłącznik nr 3a do SIWZ (po modyfikacji) – Projekt umowy – zadanie nr 1
Zaˆłącznik nr 3b do SIWZ (po modyfikacji) – Projekt umowy – zadanie nr 2

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 22.04.2016r.

Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ z dnia 18.04.2016r.

Ogˆoszenie o zamówieniu.pdf
SIWZ
Zaˆłącznik nr 1a do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1
Załącznik nr 1b do SIWZ – Szczegółˆowy opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2
Zaˆłącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy
Zaˆłącznik nr 3a do SIWZ – Projekt umowy na zadanie nr 1
Zaˆłącznik nr 3b do SIWZ – Projekt umowy – zadanie nr 2
Zaˆłącznik nr 4 do SIWZ – O˜wiadczenie o speˆnianiu warunków udziaˆu
Zaˆłącznik nr 5 do SIWZ – O˜wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Zaˆłącznik Nr 6 do SIWZ- Wykaz wykonanych robót
Zaˆłącznik nr 7 do SIWZ – Wzór informacji dot. grupy kapitaˆowej
Zaˆłącznik nr 8a do SIWZ – Protokółˆ odbioru – zadanie nr 1
Zaˆłącznik nr 8b do SIWZ – Protokółˆ odbioru – zadanie nr 2