Informacje dla świadczeniodawców

29.12.2011
Komunikat dla aptek / punktów aptecznych
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że osoby zgłaszające się celem podpisania UMOWY NA WYDAWANIE REFUNDOWANEGO LEKU, ŚRODKA SPOŻYWCZEGO SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBU MEDYCZNEGO NA RECEPTĘ powinny posiadać przy sobie kserokopie:
  • w przypadku spółek – wyciągu z KRS
  • przy prowadzeniu działalności gospodarczej –wpisu do właściwej ewidencji działalności gospodarczej (przy spółkach cywilnych – wpis do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników tworzących spółkę).
Ponadto, w przypadku podpisywania umowy przez pełnomocnika osoba ta poza dokumentami ww. zobowiązana jest do posiadania pełnomocnictwa.
 
NIE POSIADANIE WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW UNIEMOŻLIWI PODPISANIE I WYDANIE UMOWY

Wydział Gospodarki Lekami