Informacje dla świadczeniodawców

20.12.2011
Komunikat w sprawie postępowania o zawarcie umów na wydawanie refundowanego leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 696) o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną” rozpoczyna postępowanie w sprawie zawarcia umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, zwanymi dalej „umowami na realizację recept” .

Umowa na realizację recept zawierana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny, złożony do oddziału wojewódzkiego NFZ, właściwego dla adresu prowadzenia apteki/punktu aptecznego.

Umowa na realizację recept jest zawierana odrębnie dla każdej apteki/punktu aptecznego na podstawie odrębnie sporządzonego wniosku o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej.

W celu prawidłowego i skutecznego zawarcia umowy wnioskujący składa do oddziału wojewódzkiego NFZ wniosek, który spełnia wymagania określone w ustawie refundacyjnej oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 94 /2011/DGL w sprawie warunków postępowania dotyczących zawarcia umów na realizację recept.

Zgodnie z § 1 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. Nr 271, poz. 1606) wniosek powinien być kompletny. W przypadku nie usunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie wniosek pozostaje bez dalszego biegu.

Wnioski w formie elektronicznej można przekazywać za pośrednictwem Portalu NFZ, wykorzystywanego dotychczas do rozliczania refundacji recept.

Apteki/punkty apteczne, nieposiadające konta w Portalu NFZ, mogą zwrócić się do właściwego oddziału Funduszu z wnioskiem o udostępnienie takiego konta.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dostępu do Portalu NFZ dla aptek/punktów aptecznych:

Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki od poniedziałku do piątku godzinach od 8:00 do 18:00 lub wysłać pocztą.

Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ: Świętokrzyski OW NFZ
Adres siedziby oddziału: ul. Jana Pawła II 9, 25 – 025 Kielce
Miejsce przyjmowania wniosków: ul. Wesoła 47/49, Kielce, pokój nr 330

Materiały informacyjne:
 

Wydział Gospodarki Lekami