W związku z treścią artykułu red. Mireli Mazurkiewicz, pt. „Nie ma zmiłuj się dla dzieci”, z dnia 24 czerwca 2014r.

24.02.2015

W związku z treścią artykułu red. Mireli Mazurkiewicz, pt. „Nie ma zmiłuj się dla dzieci”, jaki ukazał się w Nowej Trybunie Opolskiej  dnia 24 czerwca 2014 roku Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniższe wyjaśnienia.
OOW NFZ nie ogranicza wysokości kontraktów na świadczenia w zakresie hospicjum domowego, a tym samym nie  ogranicza dostępu do przedmiotowych świadczeń dzieciom  potrzebującym tego rodzaju opieki. 
W toku prowadzonego postepowania konkursowego poprzedzającego zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w hospicjum domowym – Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu na pierwszy okres finasowania  tj. od 01 lipca 2014 do 31grudnia 2014 otrzymało kontrakt w takiej samej wysokości na jaką  miało zawartą  umowę  w pierwszym półroczu 2014.
Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że Domowe Hospicjum dla Dzieci nie wykazuje  nadwykonań,  zawarta umowa w okresie styczeń-maj b.r. została wykonana w 99%,.
Zaskakujący jest również fakt pozostawiania chorych dzieci wymagających opieki paliatywnej bez pomocy ponieważ, tut. Oddział w przyjętych założeniach do planu zakupu na rok 2014 jako priorytet przyjął zapewnienie pełnej dostępności do przedmiotowych świadczeń dla wszystkich pacjentów terminalnym w stanie choroby. W związku z  powyższym  OOW NFZ finansuje wszystkie świadczenia z zakresu opieki paliatywnej.
Zaznaczyć należy także, że  w roku 2012, 2013 sfinansowane zostały przez OOW NFZ wszystkie świadczenia wg ich rzeczywistego wykonania zrealizowane przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej w tym również przez  hospicja domowe dla dorosłych jak i dla dzieci. Ponadto tym świadczeniodawcom, którzy wykazali nadwykonania i wystąpili z pisemnym wnioskiem dokonano zapłaty za wszystkie zrealizowane świadczenia w I kwartał 2014.
W kwestii wysokości stawki za osobodzień – stawka za osobodzień 75,00zł. jest wyższa od średniej krajowej o ok. 1%, co plasuje OOW NFZ  na 6 miejscu w Polsce, są  województwa, w których stawka za osobodzień jest duża niższa niż przyjęta przez OOW NFZ na rok 2014 .

 

Rzecznik Prasowy
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ