Komunikat

21.05.2014

W związku ze zgłaszanymi zapytaniami dotyczącymi uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa przekazuję następujące informacje:

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej „weteranem poszkodowanym” może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana- zgodnie z kompetencjami, przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Weteran poszkodowany ma prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, do których należy :

  • korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
  • korzystanie z bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem leków refundowanych oraz leków recepturowych, na czas trwania leczenia;
  • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o refundacji;
  • korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, innych niż udzielanych w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;
  • prawo do bezterminowego czasu leczenia;
  • korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Weteran poszkodowany ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa pokrywanych z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szef Agencji Wywiadu.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia weteranów poszkodowanych do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa są :

  • „Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa” dla żołnierzy lub pracowników i weteranów poszkodowanych wraz z „Legitymacją weterana poszkodowanego” – wydane zgodnie z kompetencjami Ministra Obrony Narodowej;
  • „Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom” – wydany zgodnie z kompetencjami ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
  • Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej” – wydany zgodnie z kompetencjami Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wykaz zasadniczych aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), które dotyczą uprawnień weteranów poszkodowanych do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa :

Adres publikacyjny Status Tytuł
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1613 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 336 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1060 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana – funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 875 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana – funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego – funkcjonariusza
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 378 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana – funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego – funkcjonariusza
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 375 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu – funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 291 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 229 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 345 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 339 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 376 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym -funkcjonariuszom
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 373 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 342 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego – żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 500 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym – funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne
 

Jacek Roleder
Pełniący obowiązki Dyrektora Mazowieckiego OW NFZ

Warszawa, 31 stycznia 2014 roku