Ogłoszenie o naborze pracowników nr 16/2015

10.12.2015

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 16/2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTY

w Wydziale Kontroli, Sekcja Realizacji Kontroli – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki służbowe na stanowisku:

 1. dokonywanie ocen i weryfikacji specyfikacji kosztowych świadczeń zdrowotnych,
 2. zbieranie i analizowanie informacji niezbędnych do właściwego prowadzenia kontroli,
 3. sporządzanie protokołów z kontroli i opracowywanie wystąpień pokontrolnych,
 4. prowadzenie spraw dotyczących merytorycznej oceny realizacji świadczeń w ramach zawartych umów,
 5. rozpatrywanie wniosków indywidualnego rozliczania hospitalizacji,
 6. prowadzenie analiz ekonomiczno-medycznych oraz statystycznych,
 7. opracowywanie korespondencji, dokumentacji i sprawozdań dotyczących wykonywanych zadań,
 8. realizacja innych zadań określonych przez przełożonych,

 

Wykształcenie:

wyższe – lekarz medycyny

 

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach związanych z ochroną zdrowia
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. /Dz. U. 210/2004r. poz. 2135 ze zm./ oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość metodologii oceny kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • sumienność i odpowiedzialność,
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
   z późn. zm./,
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 28 grudnia 2015 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/16/2015

Informacje  telefoniczne pod nr. 077/4020110,

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów aplikacyjnych.
 3. Kandydaci wybrani, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną powiadomieni o terminie prowadzeniu dalszej weryfikacji kompetencji kandydatów.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 9 grudnia 2015 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń