Ogłoszenie o naborze pracowników nr 01/2016

04.01.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 01/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko REFERENTA

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – 1 osoba

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw dotyczących merytorycznej oceny realizacji świadczeń w ramach zawartych umów.
 • Analiza sprawozdawczości i sporządzanie wniosków  dotyczących zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne.
 • Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie realizowanych umów.
 • Współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie świadczeń  zdrowotnych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach ze świadczeniodawcami wynikającymi z prowadzonych postępowań  w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Dokonywanie ocen i weryfikacji specyfikacji kosztowych świadczeń zdrowotnych
 • Planowanie analiz ekonomiczno-medycznych oraz statystycznych.
 • Realizacja zadań wynikających z monitorowania realizacji umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

 

Wykształcenie:

 

 • wyższe lub średnie, pożądane medyczne (pielęgniarskie)

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub jednostkach związanych
  z ochroną zdrowia – minimum 1 rok,
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podstawowej obsługi komputera (pakiet office)

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. / Dz. U. 210/2004 r. poz. 2135 ze zm./, oraz i innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • znajomość metodologii oceny kosztów świadczeń zdrowotnych
 • umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, redagowania pism,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • sumienność i odpowiedzialność
 • samodzielność i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz.1182 z późn. zm.).
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 22 stycznia 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/01/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 04 styczeń 2016  r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń