Komunikat dla świadczeniodawców

21.05.2014

W sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. poz. 1565) w zakresie zaopatrzenia w aparaty słuchowe, w szczególności kryteriów przyznawania tych wyrobów medycznych.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, dotyczące interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565) w zakresie zaopatrzenia w aparaty słuchowe, w szczególności kryteriów przyznawania tych wyrobów medycznych przekazane przez Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ pismem z dnia 29 stycznia 2014 r. znak: NFZ/CF/DSOZ/2014/075/0211/W/02876/ANG:

  • stopień uszkodzenia słuchu oceniany powinien być jako wartość średnia progów słuchu dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz,
  • określenie „niepełnosprawność słuchowa” należy traktować jako tożsame z określeniem „upośledzenie słuchu”,
  • stopnie niedosłuchu (2, 3 i 4) określone są w oparciu o skalę przyjętą w dokumencie WHO Pokaż, przy czym dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę stopnia uszkodzenia słuchu w każdym uchu oddzielnie (np. jeśli u osoby dorosłej uszkodzenie słuchu obliczone jako średnia dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz w jednym uchu wynosi 40 dB lub mniej, a w drugim uchu jest większe od 40 dB, pacjentowi przysługuje dofinansowanie na jeden aparat słuchowy – na ucho gorzej słyszące).

Warszawa, 05 lutego 2014 roku