Ogłoszenie o naborze pracowników nr 02/2016

15.02.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 02/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko STARSZEGO REFERENTA

w Wydziale Gospodarki Lekami/Sekcja ds. Refundacji i Rozliczeń Aptek/

– 1 osoba

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 • Udział w realizacji zadań wynikających z rozliczaniem refundacji w aptekach otwartych.
 • Udział w realizacji zadań wynikających z zawierania umów z aptekami na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptą
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zawartymi umowami z aptekami.
 • Obsługa bieżącej dokumentacji.
 • Obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz Centralą NFZ.
 • Realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

 

Wykształcenie:

 

 • średnie lub wyższe

 

Wymagania konieczne:

 

 • dobra, praktyczna znajomość obsługi programów komputerowych MS Office,
 • minimum 3 letni staż pracy;
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  /Dz. U. z 2015 poz. 581 tekst jednolity z późn. zmianami/ oraz rozporządzeń wykonawczych
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych /Dz. U. z 2015 poz. 345 tekst jednolity z późn. zmianami/ oraz rozporządzeń wykonawczych.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość zasad rachunkowości,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • odpowiedzialność, kreatywność, umiejętności organizacyjne, umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • samodzielność i dyspozycyjność,

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz.1182 z późn. zm.).
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 01 marca 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/02/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 15 luty 2016  r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

Źródło: Wydział Organizacyjny