Ogłoszenie o naborze pracowników nr 03/2016 -RADCY PRAWNEGO w Zespole Radców Prawnych

26.02.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 03/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko RADCY PRAWNEGO

w Zespole Radców Prawnych

– 1 osoba

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                            

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 • Reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami,
 • Opiniowanie pod względem prawym projektów zarządzeń Dyrektora Oddziału,
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych,
 • Przygotowywanie opinii i stanowisk prawnych,
 • Udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 • Wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej wynikających z odrębnych przepisów.

 

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze, z uprawnieniami do wykonywania zawodu radcy prawnego

Wymagania konieczne:

 

 • biegła znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych,
 • biegła znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • biegła znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.581 z późn. zm.)
 • biegła obsługa komputera, w tym komputerowego Systemu Informacji Prawnej „Lex”,
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej organów administracji publicznej.

 

Wymagania pożądane:

 

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i rzetelność. 

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 poz.1182 z późn. zm.).
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 14 marca 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/03/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 26 luty 2016  r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń

 

 

 

Źródło: Wydział Organizacyjny