Ogłoszenie o naborze pracowników nr 04/2016 na stanowisko Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym – 1 osoba

25.03.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 04/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko Referenta

w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

– 1 osoba

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 

 • Obsługa systemu medycznego w zakresie dokumentów rozliczeniowych związanych
  z rozliczaniem umów.
 • Kontrola formalna i merytoryczna dowodów zakupu świadczeń zdrowotnych przekazywanych przez Świadczeniodawców.
 • Sporządzanie zestawień zbiorczych dotyczących biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
 • Monitorowanie rozliczeń zakwestionowanych w wyniku kontroli świadczeń zdrowotnych.
 • Realizacja zadań związanych z zawieraniem ugody wynikającej z wniosku dłużnika o rozłożenie na raty/odroczenie terminu spłaty/umorzenie w części należności zgodnie z procedurą windykacji należności.
 • Realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

 

Wykształcenie:

 • średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)

 

Wymagania konieczne:

 

 • biegła, praktyczna umiejętność obsługi programów pakietu MS Office,
  w szczególności MS Word i MS Excel;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2015 poz. 581 tekst jednolity
  z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
  z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 • umiejętność pracy koncepcyjnej, analitycznego myślenia oraz jasnego formułowania wniosków,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • odpowiedzialność, kreatywność, umiejętności organizacyjne,
 • samodzielność i dyspozycyjność.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

 Wymagane dokumenty:

 

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 15 kwietnia 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/04/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów

3.Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.

4.Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 25 marzec 2016  r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń