Ogłoszenie postępowania na usługę społeczną

09.12.2016

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej  oferty (22.12.2016r.)

Odpowiedzi na pytania dotyczące IWZ  (13.12.2016r.)

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

"ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2017 ROKU” ___________________________________________________________________________

o wartości zamówienia poniżej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro,

o której mowa w art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

tel: 77 40 20 102

fax: 77 40 20 101

Strona internetowa:  www.nfz-opole.pl/

adres poczty elektronicznej: sekretariat@nfz-opole.pl

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) – zwanej dalej "ustawą Pzp" oraz Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną – zwanych dalej "IWZ".

2.2.  Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ustawy Pzp.

2.3.  Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4.  Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zawarto w IWZ zamieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

 

 

 

3.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz transport przesyłek z siedziby Zamawiającego do placówek pocztowych Wykonawcy.

3.2.  Wspólny Słownik Zamówień CPV:

1)  Główny przedmiot: 64100000-7  Usługi pocztowe i kurierskie.

 

 4.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

4.1.  Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną obowiązywać będzie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r, z zastrzeżeniem, że umowa wygaśnie przed upływem 31.12.2017r., w przypadku wcześniejszego wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia brutto.

 

5.    KRYTERIA OCENY OFERT

5.1.  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1)  Cena – waga 100 %

5.2.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w IWZ oraz która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5.3.  Szczegółowa informacja na temat reguł zastosowania kryteriów oceny ofert zawarta jest w IWZ.

 

6.     TERMIN SKŁADANIA I OTWARICA OFERT

6.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Głogowskiej 37, 45-315 Opole, w pok. Nr 5 – Kancelaria, do dnia 16.12.2016 r., do godziny: 12.00

6.2.  Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia, tj. 16.12.2016 r. o godzinie 12.30 w Sali konferencyjnej na II piętrze.