Ogłoszenie o naborze pracowników nr 05/2016 na stanowisko SPECJALISTĘ w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

06.04.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 05/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko SPECJALISTY
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym – 1 osoba

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli wydatków Oddziału z zakresu planowanych wydatków pod względem zgodności z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Planowanie zamówień publicznych w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym                i Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych.
 • Przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji dot. danego postępowania, przewidzianej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i regulacjach wewnętrznych.
 • Przygotowywanie oraz przekazywanie ogłoszeń o zamówieniu oraz wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 • Udzielanie wskazówek i wyjaśnień komórkom merytorycznym w zakresie prawidłowej realizacji umów w sprawie zamówień publicznych.
 • Potwierdzanie za zgodność z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych faktur  i rachunków z tytułu realizacji zamówienia publicznego wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach zgodnie z art. 98 ust. l i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz sprawozdań w tym zakresie do Centrali NFZ.
 • Prowadzenie szczegółowej analityki w zakresie wszystkich dokonywanych wydatków  z obszaru zamówień publicznych w podziale na kody CPV, oraz dokonywanie sumowania w oparciu o grupy i kategorie Wspólnego Słownika Zamówień.
 • Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO z obszaru zadań  Wydziału Administracyjno – Gospodarczego zgodnie z regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Oddziale.
 • Prowadzenie analizy wykonania kosztów administracyjnych w zakresie wydatków rzeczowych pod kątem złożonych wniosków oraz poniesionych kosztów.

 

Wykształcenie:

 • Wyższe – preferowane administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne.

Wymagania konieczne:

 • staż pracy minimum 3 lata, w tym min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

Wymagania pożądane:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych lub administracji,
 • dyspozycyjność,
 • biegła obsługa komputera (programy: Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisane list motywacyjny i CV – z podpisaną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm./,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/05/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2.  Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 5 kwietnia 2016  r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń