Komunikat dla świadczeniodawców POZ

21.05.2014

w sprawie świadczeń lekarza POZ, w części odnoszącej się do warunków realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych w szczególności badań bilansowych dzieci 5-letnich

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi wieku dzieci podlegających badaniom bilansowym, określonym w pkt. 7 i 8 części III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1248), MOW NFZ przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej kwestii:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia, część III, pkt 7 dotyczy badania bilansowego dziecka 5-letniego nieodbywającego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Badanie bilansowe dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (część III, pkt 8 załącznika ww. rozporządzenia) dotyczy tych dzieci, które rozpoczęły obowiązek szkolny, niezależnie od wieku (5 lub 6 lub 7 lat). Badania lekarskie dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ma na celu:

  1. ocenę rozwoju i zdrowia dziecka z punktu widzenia jego zdrowotnej dojrzałości i gotowości szkolnej,
  2. zaplanowanie leczenia lub zajęć korekcyjnych, umożliwiających wyrównanie ewentualnych zaburzeń rozwoju lub zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Badania określone w pkt 8 wykonuje się w drugim semestrze roku szkolnego (tj. w okresie luty – czerwiec). Drugi semestr jest okresem bezpośrednio poprzedzającym ostateczną decyzję o rozpoczęciu przez dziecko nauki w klasie pierwszej. Dotyczy to wszystkich dzieci, a zatem również tych, które rozpoczęły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w wieku 5 lat i miały wykonane badanie bilansowe 5-latka. W odniesieniu do tej grupy dzieci badanie będzie zatem wykonywane w 6 roku życia. Powyższe wyklucza więc możliwość wystąpienia sytuacji dwukrotnego wykonania przedmiotowych badań w danym roku kalendarzowym. W przypadku niewykonania badania w okresie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dopuszcza się wykonanie testów przesiewowych i badania bilansowego w pierwszym semestrze klasy I, czyli wówczas, gdy dziecko osiągnęło wiek 6 lub 7 lat.

Sławomir Adam Tarka
Zastępca Dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych

Warszawa, 13 lutego 2014 roku