Kontraktowanie 2014

21.05.2014

 W publikatorze informacji o postępowaniachdla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju – Zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy na rok 2014.

Aplikacja ofertowa NFZ-KO została umieszczona na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-warszawa.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umowy na rok 2014 roku proszeni są o złożenie wniosków w Mazowieckim OW NFZ przy ulicy Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Kancelaria MOW NFZ.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Szczegółowe informacje o postępowaniach i podstawach prawnych dostępne poniżej:

Obowiązujące uregulowania prawne

 • Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/20013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – dział VI ustawy.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.).
 • Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz.657).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy nie będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1728)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1570).
 • Zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn.zm)
 • Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Kontakt:
Tel. 22 279 79 46 do 51

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, 24 lutego 2014 roku