Kontraktowanie 2014

21.05.2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że udostępnia materiały informacyjne (w tym plik o rozszerzeniu zpo – zapytanie ofertowe) stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2014 w programie NFZ-KO.

Sposób przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej:

 1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z oprogramowaniem obsługującym proces aneksowania umów (program NFZ-KO).
 2. W celu przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest do:

  • uzupełnienia w potencjale świadczeniodawcy danych dotyczących harmonogramu czasu pracy nowego miejsca udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy),
  • uzupełnienia danych dotyczących osób udzielających świadczeń – harmonogram personelu musi być zgodny z miejscem udzielania świadczeń (SZOI-portal Świadczeniodawcy),
  • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku wcześniej pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy zawierającego dane o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy,
  • zaimportowania do aplikacji NFZ-KO pliku pobranego z SZOI-portal Świadczeniodawcy z zestawami produktów,
  • zaimportowania do NFZ-KO pliku postępowania (plik zpo – zapytanie ofertowe na rok 2014),
 3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej.
 4. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej Świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie CD lub DVD, – opis płyty powinien zawierać następujące informacje:
 5. nazwa i adres siedziby Świadczeniodawcy,
 6. rodzaj umowy i kod postępowania.
 7. Wersję papierową dokumentacji aktualizacyjnej stanowiącej wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodną z wersją elektroniczną.
 8. Wydrukowana wersja papierowa dokumentacji aktualizacyjnej winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy.
 • Wydruk dokumentacji aktualizacyjnej wraz z płytą CD lub DVD, Świadczeniodawca zobowiązany jest umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta ta winna być opatrzona wydrukiem oznaczenia wniosku pochodzącym z programu NFZ-KO.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób personelu (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w Aptekach),
 • w przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ – kserokopie dokumentów potwierdzające odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia,
 • dokumenty stażowe – określone w załączniku nr 7 do zarządzenia 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
 • Do dokumentacji aktualizacyjnej należy dołączyć:

Kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną za zgodność z oryginałem.

Powyższe dokumenty wymagane są w przypadku zaistnienia zmian.

Złożone dokumenty aktualizacyjne podlegają ocenie przez Zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu o zawarcie umowy

Obowiązujące uregulowania prawne

 • Zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 90/20013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – dział VI ustawy.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696 z późn. zm.).
 • Ustawa o wyrobach medycznych – ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz.657).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy nie będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1728)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1565).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. 2013 poz. 1570).
 • Zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn.zm)
 • Zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Warszawa, 24 lutego 2014 roku