Informacje dla świadczeniodawców

27.11.2013
Aneksowanie umowy na realizację recept –
– zmiana numeru konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny zamierza dokonać zmiany numeru rachunku bankowego, powinien:

I. ETAP ELEKTRONICZNY

 1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy (SZOI);
 2. Wybrać:
  Menu: Umowy > Konta bankowe > Wnioski

  %%image[3734]%%
   

 3. Wybrać: Dodawanie wniosku

  %%image[3735]%%
   

 4. W polu „Rodzaj wniosku” wybrać: w ramach obecnej umowy
  Po wpisaniu numeru konta kliknąć: Dalej

  %%image[3736]%%
   

 5. W kolejnym etapie zostanie wyświetlone podsumowanie wprowadzonych informacji. Jeśli numer konta został wprowadzony poprawnie należy Zatwierdzić dane.

  %%image[3737]%%
   

 6. Opcja Zatwierdź spowoduje zapis wniosku na liście ze statusem wprowadzony. Dostępna opcja Przekaż umożliwi przekazanie wersji elektronicznej wniosku do OW NFZ

  %%image[3738]%%
   

 7. Kliknięcie na opcję Zatwierdź spowoduje zmianę statusu wniosku na przekazany

  %%image[3739]%%
   

 8. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie wniosku. Opcja Wydruk uruchomi proces generowania wniosku o zmianę rachunku bankowego

  %%image[3740]%%
   

 9. W celu pobrania wniosku należy wybrać opcję Pobierz plik

  %%image[3741]%%
   

 10. Po pobraniu wniosku należy zamknąć okno, korzystając z opcji Zakończ

II. ETAP PISEMNY

Dostarczyć do ŚwOW NFZ wersję papierową wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego (patrz powyżej).
Wniosek musi zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny.
Na podstawie wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept.

Wydział Gospodarki Lekami