Ogłoszenie o naborze pracowników nr 10/2016 na stanowisko REFERENTA w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców – 1 osoba

02.06.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 10/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko REFERENTA w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców
– 1 osoba

Oferta pracy w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

Główne obowiązki na stanowisku:

 • rozpatrywanie wniosków o wydanie i rejestrację dokumentów ewidencyjnych UE (EKUZ, formularze UE),
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i administracyjnych z art. 50 ustawy o świadczeniach,
 • analiza danych ewidencji osób ubezpieczonych i uprawnionych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, prowadzenie spraw braku danych w systemie eWUŚ,
 • udzielanie informacji osobistej, telefonicznej i pisemnej interesariuszom.

Wykształcenie:

Minimum średnie.

Wymagania konieczne:

 

 • biegła obsługa komputera, pakietu office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych),
 • ogólna znajomość zagadnień z tematyki ubezpieczeń i przepisów koordynacji UE,
 • rzetelność, dokładność, zdolność szybkiego uczenia się
 • odporność na stres, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność
 • komunikatywność.

 

Wymagania pożądane:

 

 • znajomość języka obcego urzędowego kraju UE,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dobra znajomość zagadnień z tematyki ubezpieczeń i przepisów koordynacji UE.

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 •  podpisany list motywacyjny
 • podpisane CV
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2015 r.poz. 2135 z późn. zm.).
 • podpisane oświadczenie dot. art. 112.

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 17 czerwca 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Sekcja Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/10/2016

Informacje  telefoniczne pod nr 077/4020110,

 

Inne informacje:

 1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu do OOWNFZ/.
 2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszej weryfikacji kompetencji.
 4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, dni 02 czerwca 2016  r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń