Ogłoszenie o naborze pracowników nr 13/2016 na stanowisko INSPEKTORA KONTROLI w Wydziale Kontroli

20.06.2016

Ogłoszenie o naborze pracowników nr 13/2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

poszukuje kandydata na stanowisko INSPEKTORA KONTROLI

w Wydziale Kontroli, Sekcja ds. Zarządzania Procesem Kontroli – 1 osoba

 

 

Praca w wymiarze: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy:  Opole                                                                             

                                              

Główne obowiązki służbowe na stanowisku:

 • udział w przygotowaniu planu kontroli Świadczeniodawców, aptek, i ordynacji lekarskich,
 • opracowywanie zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 • doraźny, w miarę wynikających potrzeb, udział w realizacji procesu kontroli,
 • udział w przygotowaniu i przekazywaniu do Prezesa Funduszu zażaleń na czynności Dyrektora Oddziału związane z wykonywaniem czynności kontrolnych,
 • opracowywanie korespondencji, dokumentacji i sprawozdań dotyczących wykonywanych zadań, ,
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie realizowanych zadań.

 

Wykształcenie:

wyższe – preferowane pielęgniarskie, zdrowie publiczne, administracyjne, prawnicze.

 

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. /Dz. U. 2015 r. poz. 581 z późn. zm./ ,
 • znajomość regulacji prawnych obowiązujących w NFZ w zakresie prowadzenia kontroli,
 • znajomość metod finansowania ochrony zdrowia,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • biegła obsługa komputera ( programów: WORD, EXEL),
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych.

Wymagania pożądane:

 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Ponadto kandydaci ubiegający się o zatrudnienie powinni spełniać wymogi określone
dla pracowników NFZ  w art.112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm./.

 

 

 Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane CV,
 • podpisane oświadczenie o treści – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego – zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. .j. Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
 • oświadczenie dot. art. 112

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 4 lipca 2016 roku na adres:

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

45 – 315 Opole ul. Głogowska 37

Wydział Organizacyjny Kadr i Szkoleń, Sekcja ds. Kadr i Szkoleń

z dopiskiem: oferta pracy – WOKS-K/13/2016

Informacje  telefoniczne pod nr. 077/4020110,

 

Inne informacje:

1. Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane/ liczy się data wpływu
do OOWNFZ/.

2. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, o ile nie zostaną przez nich odebrane, są niszczone
po upływie 6 miesięcy od daty, w którym upływał termin złożenia dokumentów aplikacyjnych.

3. Kandydaci wybrani, po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych, zostaną powiadomieni o terminie prowadzeniu dalszej weryfikacji kompetencji kandydatów.

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zastrzega sobie prawo odwołania procedury naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Opole, 17 czerwca 2016 r.
Źródło: Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń