Kontraktowanie 2014

21.05.2014

Informacja dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez MOW NFZ postepowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne oraz świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Zgodnie z przekazaną przez Centralę NFZ interpretacją przepisu zawartego w zarządzeniu nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w kwestii dotyczącej wykorzystania jednej bazy lokalowo- sprzętowej do realizacji świadczeń w różnych zakresach np. fizjoterapii ambulatoryjnej i rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/ oddziale dziennym, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że udzielanie świadczeń przez świadczeniodawcę musi odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w umowie z NFZ. Harmonogram-zasoby oraz plan rzeczowo-finansowy, stanowiące integralną część umowy, określają wykaz objętego umową zakresu świadczeń wraz z jednostkami rozliczeniowymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych, udzielanych przez personel przy użyciu niezbędnego sprzętu, zgodnie z planem pracy jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy.

Taką jednostką jest komórka organizacyjna przedsiębiorstwa, której kod dla poszczególnych zakresów umów określa zarządzenie 80/2013/DSOZ. Dlatego też dostępność miejsca udzielania świadczeń, oznaczonego danym kodem komórki organizacyjnej, oraz przypisane mu zasoby wymagane do realizacji umowy w ramach jednego zakresu, nie mogą jednoczasowo służyć do realizacji świadczeń innego zakresu.

Tak więc możliwe jest realizowanie świadczeń w różnych zakresach, w oparciu o jedną bazę lokalowo sprzętową, z uwzględnieniem zasady rozdzielności czasu pracy poradni/ gabinetu/ zakładu i personelu.

Warszawa, 27 marca 2014 roku