Komunikat dla oferentów w rodzaju leczenie stomatologiczne

21.05.2014

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie dokumentów wymaganych w ofercie, jak również kwalifikacji lekarzy stomatologów, MOW NFZ przedstawia informacje w tych kwestiach.

  • przepis § 10 ust. 4 pkt 3 zarządzenia nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 października 2014r. w sprawie warunków postepowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nie nakłada na oferenta obowiązku dołączania do oferty umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub pisemnych zobowiązań do zawarcia takich umów z osobami wskazanymi w ofercie do realizacji świadczeń. Jednakże w przypadkach uzasadnionych np. w sytuacji, gdy ta sama osoba zostanie zgłoszona w kilku ofertach, wskazany przepis uprawnia komisję do wezwania oferenta do przedłożenia dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty w części dotyczącej wykazu personelu. Dokumentami takimi będą wówczas: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów
  • przepis § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U., poz. 1462) określa, że lekarze w trakcie specjalizacji mogą udzielać świadczeń stomatologicznych w podmiotach leczniczych uprawnionych do prowadzenia tego kształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami (a więc nie w każdej placówce!). Oznacza to, iż lekarze udzielają przedmiotowych świadczeń w ramach szkolenia specjalizacyjnego, w placówce prowadzącej szkolenie specjalizacyjne, pod nadzorem odpowiedniego lekarza specjalisty oraz po uzyskaniu potwierdzenia, przez kierownika specjalizacji, wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej.

Aktualna lista podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny, jest publikowana na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Warszawa, 28 marca 2014 roku