Kontraktowanie 2014

21.05.2014

Informacja dla oferentów biorących udział w ogłoszonych przez MOW NFZ postępowaniach konkursowych na rok 2014 i lata następne w rodzaju: rehabilitacja lecznicza. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do stosowania poniżej zamieszczoną informację dotyczącą składania ofert.

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013r, poz. 1522) i zarządzeniem nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w ofercie na przedmiotowe postępowanie należy wykazać wyłącznie sprzęt wymagany i rankingujący zgodny z określonym nazewnictwem w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

2. W ofercie konkursowej należy wykazać wyłącznie (!) personel wymagany i rankingujący. Dane personelu obowiązkowo (!) powinny zawierać następujące informacje:

 • wykształcenie
 • uprawnienia zawodowe
 • zawody/specjalności np. stopień specjalizacji z datą uzyskania lub z datą otwarcia specjalizacji w przypadku specjalizacji w trakcie
 • kompetencje/umiejętności np. wymagane kursy kwalifikacyjne/specjalistyczne z datą – uzyskania lub w trakcie wymaganych kursów z datą rozpoczęcia (data rozpoczęcia jest w tym przypadku datą uzyskania) i zaświadczeniem jednostki prowadzącej kurs o rozpoczęciu
 • doświadczenie zawodowe

Wszystkie wymagane i dodatkowo oceniane kwalifikacje powinny być zamieszczone w odpowiednich zakładkach zgodnie z obowiązującym nazewnictwem ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia i zgodnie ze słownikiem zawartym w systemie informatycznym.

3. Zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku (Dz. U. z 2013r, poz. 1522) i załączniku nr 3 zarządzenia nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza zapisy: – „specjalista w dziedzinie fizjoterapii” oraz „specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii” należy interpretować jednakowo i oznaczają one fizjoterapeutę, który ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii lub ukończył specjalizację II stopnia z rehabilitacji ruchowej i uzyskał tytuł specjalisty.

4. W celu wykluczenia podania przez oferenta w ofercie informacji nieprawdziwych, prosimy o zwrócenie uwagi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące kontroli przeprowadzonej u Oferenta, który posiadał w danym zakresie umowę z MOW NFZ, w wyniku której stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w realizacji umowy.

Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. W celu wyeliminowania rozbieżności pomiędzy udzielonymi odpowiedziami w ankiecie ofertowej a wykazanym w formularzu ofertowym: personelem (kwalifikacje, czas pracy, doświadczenie), sprzętem, podwykonawstwem i inne, należy zwrócić szczególną uwagę na udzielanie spójnych odpowiedzi.

Wszystkie odpowiedzi na pytania ankiety ofertowej muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w ofercie (tj. w wykazach personelu, sprzętu, podwykonawstwa, dołączonych oświadczeniach, innych dokumentach).Udzielenie spójnych odpowiedzi wykluczy wzywanie oferenta do wyjaśniania rozbieżności.

6. Ponadto do oferty należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:

 • oświadczenia personelu o deklarowanym czasie pracy realizowanym w danym zakresie u danego oferenta. W celu potwierdzenia gotowości udzielania świadczeń przez personel zgłoszony w ofercie, oferent na wezwanie komisji zobowiązany jest przedłożyć dokumenty stanowiące potwierdzenie gotowości udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy przez każdą osobę wymienioną w ofercie. Kopia umowy lub pisemne zobowiązanie do jej zawarcia, które winno być podpisane przez pracownika i oferenta i przechowywane w siedzibie bądź w miejscu udzielania świadczeń.
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów kwalifikacyjnych personelu wykazanego w ofercie w danym zakresie świadczeń jako dodatkowo oceniane, za które oferent otrzymuje dodatkowe punkty w rankingu ofert, np. dyplom ukończonej specjalizacji w danej dziedzinie, dokumenty potwierdzające wymagane w danym zakresie doświadczenie, odpowiednie kursy i szkolenia, wymagany i udokumentowany staż pracy.
 • kopie dokumentów potwierdzających gwarancję bezpośredniej kontynuacji usprawniania – sformalizowane zasady współpracy ze szpitalami/ oddziałami szpitalnymi w sprawie kierowania pacjentów do rehabilitacji w zakresie stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej i neurologicznej.
 • kopie umów na podwykonawstwo w celu zapewnienia konsultacji w przypadku gdy wskazany lekarz nie jest lekarzem udzielającym świadczeń w oddziale.
 • informację potwierdzającą formę zabezpieczenia usług transportu sanitarnego (oświadczenie o samodzielnym wykonywaniu, umowa na podwykonawstwo)- której obowiązek zabezpieczenia wynika z zapisów § 8 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U Nr 81, poz.484)
 • kopię certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych, mającego zastosowanie w przedmiocie, na jaki składana jest oferta, ważnego w deklarowanym miejscu udzielania świadczeń w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy i wydanego zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ. Certyfikaty brane pod uwagę w zewnętrznej ocenie jakości:

  • certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością
  • certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • certyfikat OHSAS 18001 lub PN-N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
  • certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Warszawa, 28 marca 2014 roku