Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie na szkolenie

17.02.2015

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie na szkolenie

Wrocław 24-25 luty 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24-25 lutego 2015 r. w godzinach 8.30-15.30
we Wrocławiu odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych
w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”
realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych (rejestratorki, lekarze, osoby rozliczające świadczenia, wystawiające faktury, pielęgniarki, personel zarządzający placówkami medycznymi),
których obowiązki związane są z definiowaniem, wyceną, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, udzielaniem informacji oraz obsługą pacjenta w szeroko rozumianym zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Program szkolenia:

 • Podstawy prawne transgranicznej opieki zdrowotnej
 • Koordynacja a opieka zdrowotna w ramach dyrektywy transgranicznej
 • Zasady udzielania świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji oraz na podstawie dyrektywy transgranicznej. Podstawowe różnice.
 • Zasady wydawania recepty transgranicznej
 • Kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą
 • Zadania informacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kontekście dyrektywy transgranicznej oraz zasady współpracy z KPK i OW NFZ
 • Zwrot kosztów i finansowanie świadczeń udzielanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobom ubezpieczonym
  w Funduszu – informacje ogólne i obowiązki świadczeniodawców
 • Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zasady wystawiania faktur i finansowanie świadczeń oraz procedura wyjaśniania faktur niejasnych. Współpraca z oddziałami wojewódzkimi Funduszu
  i Krajowym Punktem Kontaktowym.
 • Leczenie planowane poza granicami kraju
 • Trening komunikacji interpersonalnej – umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej i ich rola w przekazywaniu informacji; komunikacja w tzw. „sytuacjach trudnych”, zasady i strategia komunikowania się ze świadczeniobiorcą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.
Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów (4 formularze poniżej) i wysłanie mailem na adres kpk.nfz@nfz.gov.pl, do dnia 19 lutego, godz. 12.00. O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. Projekt nie ogranicza ilości osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział
w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej.
Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora. Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.
Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa
w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni
przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi rekrutacji uczestników szkoleń w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, każdy  uczestnik szkoleń zobowiązany jest
do wypełnienia następujących dokumentów:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 63 58, (22) 572 61 76,
(22) 572 60 98.

Zaproszenie na szkolenie format pdf do pobrania

Opole, 04.02.2015
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania