Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Kary umowne dotyczące sprawozdawczości z list oczekujących

03.08.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż niedopełnienie obowiązku dokonania terminowej, kompletnej i poprawnej sprawozdawczości z list oczekujących potwierdzonej komunikatem zwrotnym o braku błędów, stanowi nienależyte wykonanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rozumieniu § 29 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2008 nr 81 poz. 484).

Konsekwencją nieprawidłowego przekazania danych dotyczących list oczekujących zarówno przy pomocy komunikatów XML jak i za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE (informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz comiesięcznej sprawozdawczości z prowadzonych list oczekujących), zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g wyżej wymienionego rozporządzenia, jest obciążenie Świadczeniodawcy karą umowną w wysokości do 1 % kwoty zobowiązania określonej w umowie dla danego zakresu świadczeń.