Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zapytanie ofertowe dotyczące

01.12.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi w postaci aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej skierowań dzieci i dorosłych dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 1. Zamawiający:

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej skierowań dzieci i dorosłych przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, czego efekt końcowy stanowi orzeczenie o dopuszczalności i celowości leczenia uzdrowiskowego pacjenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 

 1. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane wg kryterium: cena – 100%.

Cena przedstawiona w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane            z wykonaniem zamówienia oraz musi stanowić wynagrodzenie całkowite (maksymalne)         z tytułu realizacji umowy. Oferta powinna zawierać także informację o cenie jednostkowej za dokonanie jednej aprobaty skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Cena winna zawierać podatek VAT.

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz ofertowy,
 • wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • dokumenty potwierdzające konieczne uprawnienia do dokonywania aprobat, które zostały opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dokumenty mogą zostać złożone w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.
 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem „Świadczenie usługi – aprobata skierowań dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2015r., osobiście w siedzibie Zamawiającego: w Opolu przy ul. Głogowskiej 37 lub listownie na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Każdy z Wykonawców może przesłać tylko jedną ofertę.

 

Wszelkie pytania dotyczące zamówienia należy kierować do:

Wiesława Kaźmierowska – Wydział ds. Służb Mundurowych,

tel. 774020172; e-mail: Wieslawa.Kazmierowska@nfz-opole.pl

 

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. W przypadku unieważnienia prowadzonego postępowania stronom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2),
 3. Projekt umowy (załącznik nr 3)
 4. Oświadczenie (załącznik nr 4).