Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów realizowanych w 2015 r.

16.12.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 27 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 81 z 2008 poz. 484) ostateczny termin rozliczenia zakontraktowanych w 2015 roku świadczeń kończy się w 45 dniu po upływie okresu rozliczeniowego tj. 14 lutego 2016 r.

W związku z powyższym tutejszy Oddział NFZ prosi o złożenie dokumentów rozliczeniowych za świadczenia wykonane w miesiącu grudniu oraz ewentualnych korekt do poprzednich okresów zgodnie z terminem określonym w § 23 ust. 3 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej tj. do 10 stycznia 2016 r.