Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dotycząca terminu i sposobu przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych

03.08.2016

Informacja dotycząca terminu i sposobu przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) świadczeniodawca zobowiązany jest, pod groźbą nałożenia kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, do przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy (stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.) o liczbie pielęgniarek i położnych w terminie od 1 sierpnia do 14 sierpnia 2016 r.

W związku z powyższym informujemy, iż w systemie informatycznym istnieje możliwość skopiowania przygotowanej informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych wskazanych w analogicznym procesie w ubiegłym roku. Tak skopiowana informacja (w razie potrzeby) może być uzupełniona i skorygowana.