Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych osobom w wieku od 0 do 18 roku życia.

06.09.2016

Komunikat w sprawie udzielania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych osobom w wieku od 0 do 18 roku życia.

 

W związku z sygnałami dotyczącymi ograniczenia dostępu do świadczeń  zdrowotnych dzieciom w poradniach specjalistycznych Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, co następuje:

 

Zgodnie z zapisem art. 65 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finasowaniach ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą (tj. Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) każda osoba, w tym dziecko, ma zapewnione prawo do świadczeń zdrowotnych oparte w szczególności na zasadach:

1. równego traktowania oraz solidarności społecznej;

2. zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, (…).

 

Minister Zdrowia w drodze rozporządzeń wydanych na podstawie art. 31d powołanej wyżej ustawy określił zakres świadczeń gwarantowanych realizowanych przez świadczeniodawców w ramach zawartych umów w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń.

 

Udzielanie świadczeń przez lekarzy określonym grupom pacjentów wynika z art. 10 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych                        i orzeczniczych.

 

 Ponadto art. 4 ustawy o zawodach lekarza i dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku ( tj. Dz. U. 2015 poz. 464) stanowi że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

 

O zakresie uprawnień  lekarza do udzielania świadczeń  dzieciom decyduje jego wiedza                     i umiejętności, których potwierdzeniem, w przypadku poradni specjalistycznych,  jest uzyskanie  po pierwsze dokumentu prawa wykonywania zawodu,  a w następnej kolejności tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycznej lub jeżeli wynika to z uregulowań prawnych  tytuł specjalisty dziecięcego.

 

O tym, czy przyjąć dziecko w poradni specjalistycznej dla dorosłych decyduje lekarz. Jeśli posiada kwalifikacje pozwalające mu na udzieleniu dziecku danego świadczenia i podejmie się leczenia dziecka – może to zrobić. Istnieje kilka zakresów świadczeń, w których z jednej poradni korzystają i dorośli, i dzieci. W poradniach specjalistycznych dla dorosłych nie ma ograniczenia dostępu do świadczeń ze względu na wiek.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej