Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

03.03.2017

„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze: choroby dzieci (sekcja P) oraz grupy dedykowane pacjentom poniżej 18 r.ż., z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowania  i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 28 lutego 2017 r”.