Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla osób planujących urlop za granicą oraz poza miejscem zamieszkania w kraju.

30.05.2017

Zbliża się czas wakacji,  w trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania
podczas spędzania urlopu w kraju, gdy nagle zachorujemy lub nasz stan zdrowia się pogorszy, gdzie osoba ubezpieczona powinna się zgłosić w celu uzyskania pomocy?

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 możemy udać się do dowolnej przychodni, posiadającej kontrakt z NFZ, gdzie skorzystamy z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Po godzinach pracy przychodni czyli od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, możemy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sytuacji nagłej, wymagającej natychmiastowej interwencji medycznej, należy zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeśli stan zdrowia jest cięższy, w szczególności, jeżeli doszło do utraty przytom­ności, zaburzeń świadomości, otwartych złamań, niezwłocznie wzywajmy zespół ratownictwa medycznego.

Kiedy powinniśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego?

Wezwanie zespołu ratownictwa medycznego powinno mieć miejsce wyłącznie  w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, lub w stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np.: utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenia rytmu serca, rozległa rana będąca efektem urazu.

Jak wzywamy karetkę i jakie dane podajemy dyspozytorowi?

Aby wezwać zespół ratownictwa medycznego należy wybrać numer telefonu:

999 lub 112 – europejski numer alarmowy

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

  • powód wezwania karetki,
  • dokładny adres zdarzenia, punkty orientacyjne,
  • kto potrzebuje pomocy (ilość poszkodowanych),
  • stan poszkodowanego (czy osoba jest przytomna?, czy oddycha?, czy ma wyczuwalny puls?),
  • kto wzywa zespół,
  • numer telefonu.

Rozmowę należy zakończyć dopiero po potwierdzeniu przez dyspozytora przyjęcia wezwania.

Często spotykamy się z sytuacjami, kiedy Pacjenci nie wiedząc gdzie się zgłosić i w razie zachorowania kierują się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, czy taka praktyka jest właściwa?

Należy pamiętać, że SOR –y udzielają pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez karetkę lub zgłaszają się same. Do SOR można zgłosić się np. w przypadku urazu, złamania czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia. SOR nie zastępuje jednak lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz SOR kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W razie potrzeby SOR przekazuje pacjenta do leczenia szpitalnego.

Zdarza się, że podczas letniego wypoczynku zaboli nas ząb. Jak postępujemy?

Jeżeli boli nas ząb, to ma­my prawo zgłoszenia się do każdego gabinetu stomatologicznego, mającego pod­pisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W dni powszednie od godz. 19.00 do 7.00 rano, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo; w większych miastach, jak również w niektórych miejscowościach wypoczyn­kowych zapewniony jest dyżur bólowy  w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej – pełnią go ambulatoria stomatologicz­ne udzielające świadczeń w na­głych przypadkach.

Skąd będziemy wiedzieli, pod jakim adresem przyjmuje lekarz rodzinny, specjalista, jaki jest numer telefonu do noc­nej i świątecznej opieki zdro­wotnej poza terenem naszego zamieszkania?

Jadąc na wypoczynek zorganizowany, nie musimy się martwić. Organizator posiada takie informa­cje. Jadąc indywidualnie, po­starajmy się zebrać niezbędne informacje przed wyjazdem, ko­rzystając, np. z internetu. Na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  www.nfz-opole.pl  w części  „DLA  PACJENTA”  w zakładce „gdzie się leczyć” znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące miejsc, gdzie w razie potrzeby otrzymamy pomoc medyczną na terenie całego kraju.

Pamiętajmy, jeśli wysyłamy dziecko na zimowy wypoczynek z babcią, dziadkiem lub krewnymi, powinniśmy ich upoważnić (najlepiej w formie pisemnej, bez potwierdzenia notarialnego) do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych dziecku.
 

Zapewne część Opolan spędzi urlopy poza na­szym krajem. W jaki dokument powinniśmy zabezpieczyć się na wypadek konieczności skorzystania ze świadczeń opieki zdro­wotnej za granicą?

Spędzając urlop za granicą warto pozyskać w naszym Oddziale Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument w postaci plastikowej karty potwierdzający nasze ubezpieczenie i uprawniający nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych, udzielanych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub krajach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w skrócie EFTA (do którego należą: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju, gdzie przebywamy np. jeśli w danym państwie Pacjent dopłaca do pierwszych dni w szpitalu, leków czy wizyty u lekarza – ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała dopłata. Zatem wyjeżdżając na urlop warto rozważyć także dodatkowe komercyjne ubezpieczenie. Szczegółowe informacje o zasadach korzystania ze świadczeń medycznych w poszczególnych krajach znajdują się na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl (zakładka „wyjeżdżam do”)

 

W celu zapewnienia maksymalnego komfortu związanego z wyrobieniem EKUZ, nasz Oddział wydłużył godziny pracy w poniedziałki i w tym dniu czekamy na Państwa do godziny 18.00.

 

Pamiętajmy, karta EKUZ nie uprawnia do bezpłatnego transportu sanitarnego.

 

Co zrobić, żeby dostać Europejską Kartę Ubez­pieczenia Zdrowotnego?

 

Aby uzyskać kartę EKUZ należy wypełnić wniosek dostępny w siedzibie Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia lub na stronie internetowej Funduszu (www.ekuz.nfz.gov.pl „dokumenty do pobrania”). Wypełniony wniosek można złożyć w naszej siedzibie, przesłać pocztą, faksem, zeskanować i wysłać e-mailem lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Należy pamiętać, iż każda osoba zgłoszona do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Kartę EKUZ można odebrać:

  • osobiście,
  • możemy upoważnić dowolną osobę dołączając do wniosku o EKUZ stosowne upoważnienie, którego wzór znajduje się na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl (zakładka „dokumenty do pobrania”),
  • za pośrednictwem poczty.

Jak długo trzeba czekać na EKUZ?

 EKUZ wydawana jest na poczekaniu lecz należy mieć na uwadze, iż w okresach sezonowych (wakacje, ferie zimowe) czas oczekiwania będzie zależny od natężenia zgłoszeń osobistych. Zatem nie zostawiajmy uzyskania EKUZ na ostatnią chwilę przed wyjazdem. Zachęcam Państwa do składania wniosku i odbioru karty za pośrednictwem poczty, bez potrzeby przyjazdu do siedziby Opolskiego Oddziału NFZ. Wniosek w tym trybie jest realizowany w ciągu 3 dni, tak więc wysłanie wniosku 2 tygodnie przed wyjazdem daje czas na dotarcie dokumentów drogą pocztową w obie strony.

W siedzibie naszego Oddziału kobiety w ciąży nie czekają w kolejce.

Ktoś jednak może zapomnieć wyrobić kartę przed wyjazdem, a będąc za granicą np. złamie no­gę i znajdzie się w szpita­lu. Co wtedy ma zrobić?

 

Jeśli ktoś zapomni lub nie zdąży wyrobić karty przed wyjazdem w sytuacji poniesienia kosztów opieki może dochodzić ich zwrotu za pośrednictwem NFZ po powrocie do kraju. Jeśli sytuacja umożliwia kontakt z Funduszem jeszcze podczas pobytu za granicą można także skontaktować się z naszym oddziałem NFZ np.: faksem lub za po­średnictwem osoby pozosta­jącej w kraju. Oddział fun­duszu wystawi wtedy tzw. certyfikat zastępczy. Jest to papierowy dokument zastę­pujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kiedy nie działa EKUZ?

Jeżeli celem podróży jest leczenie planowe poza granicami kra­ju, wtedy wymaga to zgody Prezesa NFZ w innym trybie. Pamiętajmy też, że jeżeli straciliśmy upraw­nienia do posługiwania się EKUZ i nieprawnie uzyska­liśmy świadczenia medyczne za granicą, to NFZ będzie do­chodził zwrotu kosztów.