Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej 2018

10.08.2017

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9)Dyrektor Opolskiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2018. 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy w/w przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wnioski należy składać w postaci papierowej do: Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia
z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej zawierać musi:

  1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
  3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  6. harmonogram realizacji programu;
  7. planowane koszty realizacji programu;
  8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c cytowanej wyżej ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 ze zm.).

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 roku.