Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA CUDZOZIEMCÓW

30.11.2017

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje i przypomina, że kwestię korzystania ze świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców będących cudzoziemcami czasowo zatrudnionymi na terenie Polski określono w §8 ust. 5a i 5b Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Nr 43/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26.06.2017 roku.

Zgodnie z §8 ust. 5a ww. Zarządzenia podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców jest deklaracja wyboru złożona przez cudzoziemca, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z czasowym zatrudnieniem, nieposiadającego nadanego numeru PESEL, który swoje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych potwierdził na podstawie dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Natomiast zgodnie z zapisami §8 ust. 5b ww. Zarządzenia w przypadku, gdy osoba (…) posiadanie uprawnień do świadczeń może potwierdzić jedynie przez złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy, udzielone jej świadczenia podlegają rozliczeniu wyłącznie na podstawie dedykowanych w umowie produktów rozliczeniowych finansowanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej