Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

11.04.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 505), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa z dniem 31 maja 2018 r. Po zakończeniu okresu przejściowego tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Po tym okresie osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu, nie będą mogły być zatrudnione w charakterze fizjoterapeuty ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności.

W związku z powyższym Oddział Funduszu przypomina świadczeniodawcom realizującym świadczenia w rodzaju rehabilitacji leczniczej oraz świadczeniodawcom, którzy zatrudniają fizjoterapeutów, o obowiązku składania przez fizjoterapeutów wniosków o wydanie PWZFz. Z uwagi na czas niezbędny na przeprowadzenie weryfikacji ww. wniosków, w przypadku odwlekania czasu złożenia dokumentów do końca upływu wyznaczonego terminu, istnieje zagrożenie nie wydania dokumentu do dnia 31 maja 2018 r. Tym samym, zgodnie z art. 136 ustawy, osoby, które nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji i po dniu 31 maja 2018 r. będą udzielały świadczeń w zakresie fizjoterapii bez wymaganych uprawnień, podlegają grzywnie. Natomiast podmiot dopuszczający do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny(art. 139 ustawy).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej