Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Kopiowanie umów na rok 2019

28.11.2018

Mając na uwadze zbliżający się proces kopiowania umów na rok 2019, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie
w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

  • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2018 i lata następne.
  • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu
    do zawartych umów z podwykonawcami.

 

Sprawdzenia aktualności danych i ew. zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie
do dnia 14.12.2018 rok.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać
w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych
(w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ)
oraz pogarszać warunków realizacji umowy w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów