Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców

08.01.2019

OOW NFZ przypomina, że zgodnie z treścią § 23 ust. 3 Ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. z póz. zm.): „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni”.

W związku w powyższym prosimy o przekazanie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2019 roku.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej