Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE ANEKSÓW DOTYCZĄCYCH PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

30.01.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu przedstawia poniżej komunikat Okręgowej Izby Pielęgniarek w Opolu w sprawie opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych:Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że nowe wnioski o wydanie opinii w sprawie podwyżek wydawane są wyłącznie w przypadku zmian, które mogłyby spowodować objęcie podwyżkami innych osób lub przyznanie podwyżek w innej wysokości niż był to przewidziane w poprzedniej opinii.

Świadczeniodawcy powinni zwrócić się o wydanie nowej opinii, nawet jeżeli miałoby to dotyczyć tylko zmian, np. wskazano na nową pielęgniarkę, która została objęta podwyżkami, a w pozostałym zakresie oświadczono, że stan nie uległ zmianie, zatem i poprzednia opinia powinna w tym zakresie pozostać aktualną, a nowa by ją uzupełniała.

Wnioski zaopiniowane pozytywnie w 2018 r., w których nie nastąpiły żadne zmiany pozostają nadal aktualne i nowe opinie nie są konieczne.

Wobec powyższego świadczeniodawcy u których nie zaszły żadne zmiany powinni dostarczyć do tut. Oddziału posiadaną opinię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

W razie pytań prosimy o kontakt  pod numerem tel. 077/40 20 127, 077/40 20 148.