Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Skierowanie na badania TK i MR dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia

06.03.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U 2018 poz. 932), zgodnie z którą osoby posiadające dodatkowe uprawnienia, wymienione w art. 57 ust. 2 pkt 8-14 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej bez skierowania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Jednakże w przypadku badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań rezonansu magnetycznego (RM) rozliczanych w ramach umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne powyższe uprawnienie nie ma zastosowania z uwagi na fakt, iż świadczeniodawca realizujący świadczenia w ramach RM musi dysponować informacją od lekarza kierującego, mówiącą o istniejącym problemie zdrowotnym, celu badania, współistniejących schorzeniach, przeprowadzonych zabiegach, bądź wynikach poprzedzających badania obrazowe.

W przypadku TK skierowanie jest konieczne z uwagi na art. 33 ustawy Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2018r. 782).

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej