Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie obowiązku zarejestrowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

27.05.2019

Komunikat w sprawie obowiązku zarejestrowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą przez fizjoterapeutów wykonujących zawód w ramach działalności gospodarczej.

Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej zobowiązani są do zarejestrowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą jako praktykę fizjoterapeutyczną.  Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Dokonanie wpisu do RPWDL odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U z 2019 r., poz. 605).

Jednocześnie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2219) „Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej mogą prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r.”

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej