Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Pilotażowy program KOSM- zaproszenie

14.08.2019

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego- świadczenia kompleksowe

 

            Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM,

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 37

z a p r a s z a

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego- świadczenia kompleksowe udzielane w koordynowanej opiece nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym (KOSM) na rok 2019 na obszarze województwa opolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego- świadczenia kompleksowe KOSM. Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien być sporządzany zgodnie
z postanowieniami ww. zarządzenia.

Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca realizujący umowę z Funduszem
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego, posiadający
w strukturze organizacyjnej ośrodka koordynującego:

  1. oddział szpitalny o profilu neurologicznym,
  2. poradnię neurologiczną,
  3. poradnię okulistyczną,
  4. poradnię rehabilitacyjną,
  5.  ośrodek rehabilitacji dziennej lub zapewniający dostępność do innych ośrodków rehabilitacji dziennej na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy
  6. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  7. oddział rehabilitacji stacjonarnej lub zapewniający dostępność do innych ośrodków rehabilitacji stacjonarnej na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy
  8. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  9. poradnię położniczo-ginekologiczną, urologiczną, logopedyczną, psychiatryczną, psychologiczną: możliwość zapewnienia dostępności do innych poradni specjalistycznych na podstawie umowy o podwykonawstwo lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  10. posiadający w strukturze organizacyjnej lub na podstawie podwykonawstwa lub na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lekarzy specjalistów innych dziedzin, niezbędnych do realizacji programu opieki koordynowanej.

 

Ważne: Ośrodek koordynujący obowiązany jest do opracowania schematu organizacyjnego koordynowanej opieki nad świadczeniobiorcą ze stwardnieniem rozsianym.

Termin składania wniosków – nie później niż do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 16 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 3 ww. zarządzenia.