Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych.

24.09.2019

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami zawartymi w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 1629) Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem serwisów internetowych informację o liczbie:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów
w rodzaju leczenie szpitalne,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

 

Powyższą informację świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień: 1 października 2019 r. –

w terminie do dnia 14 października 2019 r.

 

Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem wypłaty należności jest przekazanie przez świadczeniodawcę do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ :

  1. porozumienia, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU albo
  2. dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU;
  3. dokumentu, o którym mowa w § 2 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego OWU, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy.
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej