Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie obowiązku zarejestrowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą przez fizjoterapeutów

11.10.2019

OOW NFZ przypomina, że fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej zobowiązani są do zarejestrowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą jako praktykę fizjoterapeutyczną.  Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Dokonanie wpisu do RPWDL odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U z 2019 r., poz. 605).

Jednocześnie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2219) „Fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej mogą prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 października 2019 r.”

Po zarejestrowaniu podmiotu wykonującego działalność leczniczą jako praktykę fizjoterapeutyczną, należy zgłosić ten fakt do tut. Oddziału NFZ w celu wprowadzenia numeru praktyki fizjoterapeutycznej do danych świadczeniodawcy.